Alaka'i swamp trail (Kilohana vista) and Poomau Canyon

[001] IMG_0057.JPG
2002-01-01 14:03:32
2203761 bytes

[002] IMG_0070.JPG
2002-01-01 15:29:38
1793075 bytes

[003] IMG_8262.JPG
2003-10-25 13:00:18
1466077 bytes

[004] IMG_8270.JPG
2003-10-25 15:20:48
1171679 bytes

[005] CIMG0012.JPG
2007-02-10 12:30:34
2311894 bytes

[006] CIMG0013.JPG
2007-02-10 12:30:48
2334452 bytes

[007] CIMG0014.JPG
2007-02-10 12:30:58
2394560 bytes